fbpx

Piše:Erika Križnar

Članek je bil objavljen v reviji ADMA, november 2023, pod naslovom: Učinkovitost – ključ do konkurenčne prednosti in uspeha v sodobnem svetu

Sodobni svet je zaznamovan s hitrostjo in nenehnimi spremembami. Soočamo se s številnimi izzivi, ki ovirajo našo pot do uspeha in konkurenčne prednosti. Učinkovitost je ena izmed ključnih lastnosti, ki vplivajo na naš uspeh in zadovoljstvo. Ne glede na to, ali gre za delo, šolanje, osebne cilje ali vsakodnevne naloge, učinkovitost igra pomembno vlogo pri doseganju želenih rezultatov.

Tehnološki napredek je eden od največjih dejavnikov za hitrost in spremembe. Nova tehnologija se neprestano razvija in spreminja način dela, kar zahteva nenehno učenje in prilagajanje.

Z globalizacijo je sicer omogočen lažji dostop do globalnih trgov in virov, se je pa hkrati povečala tudi konkurenca, zato je pri poslovnem načrtovanju nujna učinkovitost, agilnost in sposobnost hitrega prilagajanja novim okoliščinam.

Družbeni mediji, digitalne platforme in trendi, kot so okoljska ozaveščenost etično poslovanje in raznolikost, vplivajo na naše delo in odnose v organizacijah. Podjetja so se primorana odzvati na trende, slediti spremembam in prilagajati svoje izdelke, storitve in marketinške strategije, da ostanejo relevantna, ohranjajo ugled in privabijo tudi mlajše generacije potrošnikov.

Hitrost in spremembe zahtevajo nenehno učenje, osebni razvoj, potrebo po večji trajnosti in odpornosti v poslovanju in življenju nasploh.

Posamezniki in podjetja se morajo pripraviti na nepričakovane dogodke in krize ter razmišljati o dolgoročni trajnosti. Hitrost sprememb zahteva prilagajanje delovnega okolja, urnika, večjo fleksibilnost pri delu, večjo uporabo virtualnih orodij.

Pripravljeni moramo biti vlagati čas in trud v pridobivanje novih veščin in znanja, da ostanemo relevantni na trgu dela. Podjetja, ki spodbujajo kreativnost in inovativnost, lahko hitreje rešujejo težave in izkoristijo priložnosti. Razumevanje teh izzivov in prilagajanje nanje je ključno za ohranjanje konkurenčnosti in uspeha.

Učinkovitost je ključna kompetenca, ki nam omogoča obvladovanje izzivov hitrosti in sprememb.

Gre za sposobnost upravljanja časa, virov in energije na način, ki nam omogoča doseči želene cilje in naloge. Učinkovitost ni le hitro opravljanje nalog, temveč opravljanje pravih nalog na najbolj učinkovit način.

Ne gre zgolj za kvantiteto dela, temveč tudi za kakovost in trajnost rezultatov. Ko postane učinkovitost temeljna kompetenca, lahko bolje obvladujemo hitrost in spremembe v našem vsakdanjem življenju in se lažje prilagajamo novim izzivom. Nekateri ključni vidiki učinkovitosti so:

Učinkoviti posamezniki se zavedajo, kako dragocen je njihov čas, zato ga upravljajo premišljeno. To vključuje organizacijo časa in nalog, postavljanje prioritet, določanje realnih rokov, uporabo orodij in tehnik za načrtovanje, kot so koledarji, seznami opravil ter zavrnitev nepotrebnih motenj in prekinitvenih dejavnikov.

Vsak dan je nov dan in čas za našo spremembo. Da bomo uspešni in učinkoviti pri delu, ki ga opravljamo, si postavimo realne roke za dokončanje naloge.

Načrtujemo svoj čas, ki ga bomo namenili delu, prosti čas in druge obveznosti. Na tak način bomo kos še tako zahtevnim nalogam, ki nam jih prinese življenje.

AGILIA_time_management_učinkovito upravljanje časa_organizacija dela_prioritete_l
AGILIA_time_management_učinkovito upravljanje časa_organizacija dela_prioritete_l

Zajema celoten spekter veščin in pristopov, ki nam pripomorejo, da hitreje najdemo potrebne informacije in se osredotočimo na pomembne naloge.

Urejen delovni prostor, sistematičen način shranjevanja informacij in arhiviranja dokumentov, sledenje ter spretno upravljanje seznamov vseh nalog, ki jih imamo in zelo jasna struktura dela so ključne sestavine organiziranosti.

Cilji nam pomagajo, da sledimo napredku in pri delu ostanemo osredotočeni na to, kar je zares pomembno. Cilji so usmerjeni motivatorji. Postavimo si specifične, merljive, dosegljive, relevantne in časovno omejene cilje, da bomo lažje sledi napredku in usmerjali svoje napore v ključna področja.

V današnjem svetu hitrih sprememb je ključna tudi prilagodljivost. Učinkovite organizacije in posamezniki so sposobni hitro prilagajati svoje načrte in strategije glede na spremenjene okoliščine. So agilni in se ne zapletajo v nesmiselne rutine. Zaposleni, ki so sposobni prilagoditi svoje spretnosti in znanje novim tehnološkim trendom, ostajajo konkurenčen na trgu dela.

Če želimo organizirati svoje delo in ostati na pravi poti, moramo upoštevati načela samoorganizacije, med katere sodijo: načrtovanje, prevzem odgovornosti, ustvarjalnost in postavljanje vprašanj.

Samoorganizacija je sposobnost slediti svojim načrtom upravljati svoje delo brez nepotrebnega nadzora ali zunanjih spodbud.

Kaže se v uspešnosti, pri tem ne gre le za to, da postanemo bolj produktivni, samoorganizacija nam ublaži tudi stres na delovnem mestu, pozitivno vpliva na doseganje organizacijskih in individualnih ciljev.

Za razumevanje novih priložnosti in tehnologij ter za ohranjanje konkurenčne prednosti sta učenje in razvoj ključna, saj se svet neprestano spreminja. Nujno je vlaganje v izobraževanje, kar vključuje branje knjig, strokovnih člankov, spremljanje aktualnih dogajanj, udeležbo v izobraževalnih programih, pridobivanje novih veščin in tehnik ter izmenjavo znanja s sodelavci.

Podjetja, ki redno vlagajo in posodabljajo znanja zaposlenih, sledijo novim metodam in pristopom, dosegajo boljše rezultate in so bolj konkurenčna na trgu.

Tudi razbremenitev naših obveznosti delegiranje nalog in odgovornosti je ključni vidik učinkovitosti. Ni potrebno, da nosimo vsa bremena sami, potrebno je zaupanje v svoje sodelavce in spodbujanje k sodelovanju. Vodja projekta, ki delegira naloge svojim sodelavcem, lahko bolje usmerja projekt in izkoristi moč kolektivnega dela.

Med pomembne vidike učinkovitosti, sodi tudi osebna skrb, česar se včasih premalo zavedamo. Vključevanje zdravih življenjskih navad, kot sta telesna vadba in uravnotežena prehrana, je ključno za ohranjanje energije ter mentalne jasnosti in pripomore k učinkovitemu delu.

Posameznik, ki se redno ukvarja s telesno vadbo, ki ima redno in uravnoteženo prehrano, ima bistveno več energije in mentalne jasnosti za opravljanje nalog.

Namesto da se osredotočamo na težave in omejitve, se raje usmerimo v iskanje rešitev in priložnosti. Razmišljanje kot podjetnik pomeni, da si upamo izstopiti iz cone udobja in razmisliti o inovativnih načinih za doseganje ciljev.

Ko iščemo rešitve namesto težav, lahko razvijemo nove izdelke ali storitve, ki jih trg potrebuje, in s tem dosežemo uspeh.

Tako znotraj organizacije kot tudi s strankami, sodelavci in partnerji igra komunikacija ključno vlogo pri uspešnosti, učinkovitosti in pri doseganju rezultatov. Nujno je korektno, jasno in konkretno komuniciranje, sprotno odstranjevanje komunikacijskih šumov, poslušanje in urejanje komunikacijskih tokov. Prav poslušanje je bistvena sestavina komunikacije, saj imamo dve ušesi, da poslušamo in ena usta, da govorimo, zavedajmo se tega.

Nedvomno drži, kadar verjamemo, da nam bo uspelo, bomo tudi v času, ko so spremembe neizogibne s pravimi veščinami in pristopi učinkovito obvladali svoje delo, se prilagodili novim okoliščinam, izkoristili priložnosti ter ohranili konkurenčnost in uspeh.

Naj bodo učinkovitost, podjetniški pristop, ustvarjalnost in izboljšave naša pot do trajne konkurenčne prednosti. Vzemite ključ v svoje roke. Postanite vi tisti, ki učinkovito obvladate spremembe in iz njih iztržite največ.

Želite to tematiko še poglobiti?

Za vašo organizacijo lahko izvedemo interno usposabljanje na temo: 

MOTIVACIJA IN PRIPRAVLJENOST NA SPREMEMBE: vodenje zaposlenih skozi spremembe

IZ STATIČNE V RAZVOJNO MISELNOST: gradimo kulturo rasti

Za več informacij o delavnici kliknite na to povezavo.

Več naših prispevkov

Power Point predstavitev ob kateri nihče ne zeha

Če želite pripraviti PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila vaše občinstvo, morate upoštevati več ključnih vidikov. Pomembno je, da predstavitev ne vsebuje zgolj vsebine, ampak tudi pravilno strukturo in oblikovanje. Model 4MAT je odlično orodje, ki vam lahko pomaga doseči ta cilj.

Poleg 4MAT modela je pomemben uvod in zaključek. Le-ta je priložnost, da pustite trajen vtis na občinstvo. Lahko povzamete ključne točke, vključite navdihujoč citat ali postavite vprašanje za razmislek. Pomembno je, da se odzovete na potrebe in preference poslušalcev ter ustrezno prilagodite komunikacijo.

S pravilno uporabo modela 4MAT in ustrezno izvedenimi koraki lahko pripravite PowerPoint predstavitev, ki bo resnično navdušila in osvojila vaše občinstvo.

Preprečitev izgorelosti na delovnem mestu

Izgorelost na delovnem mestu je kompleksen problem, ki zahteva celostni pristop k reševanju. Viktor Frankl poudarja pomen skrbi za telesno, duševno in duhovno dobrobit posameznika. Izgorelost je tako individualen kot organizacijski problem, pri čemer organizacije lahko s premišljenimi strategijami zmanjšajo stres in izboljšajo dobrobit zaposlenih.

Razlike v doživljanju obremenitev med generacijami so pomembne, saj vsaka generacija doživlja pritiske in izzive na delovnem mestu drugače. Ključno je vzpostaviti podporno in razumevajoče delovno okolje ter spodbujati odprtost in sodelovanje med sodelavci.

Uravnotežen delovni ritem, jasno določene delovne ure ter redni odmiki med delom so ključni pri preprečevanju izgorelosti. Poleg tega so pomembni tudi programi za obvladovanje stresa in sprostitvene dejavnosti, ki zmanjšujejo občutke izgorelosti ter spodbujajo celostno dobrobit zaposlenih.

Nenehno izobraževanje in podpora zaposlenim pri obvladovanju stresa ter osebnem in profesionalnem razvoju so ključnega pomena za dolgoročno preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu. Z ustrezno podporo in strategijami lahko organizacije izboljšajo delovno okolje ter zagotovijo boljše počutje in uspešnost zaposlenih.

Kaj so pasti toksične pozitivnosti

Kakšne so pasti toksične pozitivnosti, pomen čustvene inteligence ter avtentičnega izražanja čustev. Družba spodbuja pozitivno razmišljanje, kar včasih vodi v zanikanje ali potlačevanje neprijetnih čustev, kar na nas slabo vpliva. Zavedajmo se pomena sočutja in empatije, kako lahko razvijanje čustvene inteligence pomaga graditi bolj zdrave odnose. Premagajmo toksično pozitivnost v vsakdanjem življenju z ohranjanjem zdravega ravnovesja, odkritim pogovorom o čustvih, postavljanjem meja in z uporabo orodij za samopomoč. Resnična moč je v sprejemanju vseh čustev, ne le tistih, ki se zdijo ‘pozitivna’, kar vodi do notranjega ravnovesja in izboljšanja kakovosti življenja.