fbpx

Merjenje organizacijske kulture, klime, zavzetosti in psihološke varnosti

z 10-minutnim avtorskim vprašalnikom

IZMERIMO SRČNI UTRIP SRCA VAŠE ORGANIZACIJE

Zaposleni so srce organizacije, zato je ključno, da jim podjetje prisluhne in jih upošteva.
Meritev organizacijske kulture, klime, zavzetosti in psihološke varnosti, izvedena (vsaj) enkrat letno, omogoča zaposlenim, da izrazijo svoje mnenje.

Merjenje organizacijske kulture, klime, zavzetosti in psihološke varnosti

Merjenje organizacijske klime je proces ocenjevanja in razumevanja, kako zaposleni dojemajo in doživljajo delovno okolje ter kako se to odraža na njihovem zadovoljstvu, angažiranosti, produktivnosti in na medsebojnih odnosih ter dolgoročnem uspehu podjetja.

S sodelovanjem v meritvah omogočimo  zaposlenim, da se izrazijo.

Vodstvo preko analize rezultatov pridobi jasen vpogled v to, kako zaznavajo stanje zaposleni ter identifikacijo natančno ciljanih ukrepov, s katerimi bo najbolj učinkovito preprečilo neželena in spodbujalo želena ravnanja zaposlenih.

AGILIA_projekt_merjenje organizacijske klime, zavzetosti in psihološke varnosti_akcijska ponudba

Merjenje organizacijske kulture, klime, zadovoljstva in psihološke varnosti in poznavanje njene dinamike ima ključno vlogo pri oblikovanju strategij, ki izboljšujejo delovno okolje, povečujejo zadovoljstvo zaposlenih in s tem pripomorejo k uspešnosti podjetja.

AGILIA_Merjenje organizacijske kulture, klime, zavzetosti in psihološke varnosti

Katere elemente vključuje merjenje organizacijske kulture, klime, zavzetosti in psihološke varnosti?

Organizacijska kultura, klima, merjenje zavzetosti zaposlenih in psihološka varnost so tesno povezani koncepti, ki skupaj vplivajo na delovno okolje in uspešnost organizacije.

  • Organizacijska kultura oblikuje temeljne vrednote in prepričanja, ki usmerjajo vedenje zaposlenih.
  • Organizacijska klima predstavlja zaznano delovno okolje, ki izhaja iz te kulture in vpliva na vsakodnevne izkušnje zaposlenih.
  • Zavzetost zaposlenih se meri skozi njihovo emocionalno pripadnost, motivacijo in predanost ciljem organizacije, kar je neposredno povezano s kulturo in klimo.
  • Psihološka varnost, občutek, da lahko zaposleni izražajo mnenja in ideje brez strahu pred negativnimi posledicami, je ključna za inovativnost in učinkovitost, kar je odraz pozitivne organizacijske kulture in klime.

Skupaj vsi navedeni elementi ustvarjajo okolje, ki spodbuja ali zavira uspešnost podjetja.

"KAR MERIMO, TO IZBOLJŠUJEMO"

Vodstvo pridobi jasen vpogled v težave, potrebe in pričakovanja zaposlenih, kar omogoča boljše prilagajanje strategij, politik in ukrepov za izboljšanje delovnega okolja ter krepitev zaposlitvene zvestobe.

AGILIA_projekt_merjenje organizacijske klime, zavzetosti in psihološke varnosti_akcijska ponudba

Želite več informacij?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam odgovorimo na vaša vprašanja.

Lahko vam posredujemo podrobnejšo razlago meritev, znanstvena ozadja, predlog terminskega plana izvedbe projekta ter druge podrobnosti.

Pišite nam na: agilia@aglia.si

Kako poteka projekt merjenja?

Bistveni vsebinski in izvedbeni poudarki merjenja

Merjenje se izvede se z avtorskim Agilia vprašalnikom, v katerem udeleženci ocenijo cca. 60 trditev.

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika traja približno 10-15 minut ter se ga lahko izvede elektronsko in/ali v papirnati obliki.

Z meritvami ovrednotimo medsebojno povezana ključna področja, ki opredeljujejo organizacijsko kulturo, klimo, zavzetost in psihološko varnost, skladno s sodobnimi poslovnimi in psihološkimi vedami ter znanstvenimi dognanji.

Agilia_zagotavljanje nasledstva

Po merjenju izdelamo obširno poročilo, s podrobno predstavljenimi meritvami po posameznih elementih ter s konkretnimi predlogi ukrepov, ki naslavljajo zlasti tista področja, kjer se izkaže največ priložnosti za izboljšave ter jih predstavimo vodstvu.

Rezultat merjenja identificira področja z največ priložnostmi za izboljšanje.

To omogoča natančno oblikovanje ukrepov za izboljšanje skladnosti organizacijske kulture in klime s ciljno, oblikovanje strategij za dvig zavzetosti zaposlenih, z namenom motiviranja in ohranjanje talentirane delovne sile ter bolj fokusno sprejemanje ukrepov za dvig psihološke varnosti s ciljem povečanja inovativnosti ter pripravljenosti organizacije na spremembe.

AGILIA_prezentacija_23

Potek projekta merjenja

agilia_delavnica_pogajanja_pogajalske veščine_sestanki_teorija iger_prepričljivost_pogajalski izid_cilji

Celoten projekt merjenja običajno traja od dveh, do štirih mesecev, od prvega sestanka  do zaključka vseh analiz, izdelave poročil z rezultati, ukrepi in predstavitvijo vodstvu.

Trajanje je odvisno od velikosti in  kompleksnosti podjetja, pa tudi od razpoložljivosti strokovnjakov na strani izvajalca.

Po prvem informativnem sestanku izdelamo okvirno ponudbo, s podrobnješimi vsebinskimi predstavitvami in strokovnimi podlagami, morebitnimi prilagoditvami glede na potrebe naročnika, predlogom časovnice izvedbe projekta ter finančnim ovrednotenjem.

 

Koliko stane izvedba projekta merjenja?

Finančni okvir izvedbe merjenja organizacijske kulture, klime, zavzetosti in psihološke varnosti je seveda odvisen od velikosti podjetja, potrebnih prilagoditev ter kompleksnosti želenega prikaza rezultatov in ukrepov.

A za občutek: najenostavnejši projekti za manjša podjetja so običajno ovrednoteni okoli 1.500 eur + ddv.

Z velikostjo podjetja ter kompleksnostjo poročanja cena ustrezno narašča.

 

Kontaktirajte nas za podrobnejši izračun

Ko uskladimo vaše potrebe in želene prilagoditve vam izdelamo tudi nezavezujočo informativno ponudbo s finčnim okvirjem izvedbe projekta meritve.

Pišite nam na: agilia@aglia.si

Agilia - vaš zanesljiv partner

Zakaj sodelovati z Agilia?

Pri izvajanju meritev je ključno zaupanje v anonimnost, objektivnost ter verodostojnost izvedbe projekta.

Agilia, kot strokovno usposobljeni zunanji izvajalec, zagotavlja verodostojnost meritev, ki temeljijo na znanstvenih podlagah ter objektivnost izvedenih analiz in poročil.

Vsi zbrani podatki in analize so individualno pregledane in preučene s strani visoko usposobljenih strokovnjakinj Agilia, mag. Špele Munih Stanič ter mag. Janje Milič Velkaverh, ki v poročilo vključita pomembnejše ugotovitve ter predloge specifičnih priporočil ukrepov za vodstvo.

Agilia strokovnjakinji tudi izvedeta predstavitev ugotovitve vodstvu.

AGILIA_prezentacija_23

Ker smo v AGILIA združeni izkušeni strokovnjaki, z vsaj 20 let poslovnih in vodstvenih izkušenj, mednarodnim INLPTA certifikatom Mojster Praktik NLP ter drugimi certifikati.

Ker nam je v zadnji sezoni zaupalo že več kot 100 naročnikov, izvedli smo preko 140 izobraževanj, z več kot 2.500 udeleženci, ki so nas ocenili z visoko povprečno oceno 4,86.

Agilia_zagotavljanje nasledstva

Ker smo v zadnjih letih uspešno sodelovali tudi pri izvedbi EU projektov, kot so pametna specializacija KOC – Kompetentna Slovenija, usposabljanje starejših zaposlenih – ASI ter drugih.

Agilia strokovnjakinji

Agilia_predavateljica_mag. Špela Munih Stanič-2

mag. Špela Munih Stanič

je prejemnica nagrade Artemida, ki jo Združenje manager podeljuje vodilnim managerkam za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa. V vlogi generalne direktorice je vodila več podjetij.

Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Filozofski fakulteti pa še zaključila pedagoško andragoško izobraževanje. Kot mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svoje izkušnje vodenja različno velikih podjetij in dela z ljudmi prenaša v poslovna svetovanja in predavanja.
Je avtorica, soavtorica in predavateljica programov s področja komunikacije in vodenja.

Njena strast so ljudje: Verjame, da se v vsakem zaposlenem skriva potencial, ki ga lahko odpre dober vodja ter da je vodenje misija ustvarjanja dobrih odnosov, temelječih na povezovanju in zaupanju.

S svojo pozitivno energijo in zaupanjem v ljudi rada podira namišljene meje. Njena zavzetost, srčnost in optimizem tudi na predavanjih ustvarjajo dobro energijo, njena ciljna naravnanost pa poskrbi za prenos znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov, v prakso.

Agilia_mag. Janja Milič Velkaverh_predavateljica_NLP mojster_poslovni coach_predavateljica

mag. Janja Milič Velkaverh

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je vodila službe za razvoj in trženje v podjetjih Teledat, Najdi.si in TSmedia (Telekom Slovenije) ter kasneje v javnem gospodarskem zavodu kot svetovalka generalnemu direktorju na področju organizacije in razvoja, med drugim vodila tudi projekt prenove organizacijske kulture.

Po diplomi z managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, je magistrirala s področja organizacijske kulture in uvajanja notranjega podjetništva v korporacijah.

Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA), svetovalka in poslovni coach. Zaključila je Akademijo Dialogika (Karnion) ter pridobila certifikate kreativnega razmišljanja.

Ima večletne predavateljske izkušnje na področju agilnega in kreativnega timskega dela, komunikacije, trženja, organizacije poslovanja in kulture podjetja, predava tudi na višješolskih programih ter kongresih.

S svojimi izkušnjami, pridobljenimi v različnih panogah in naravno igrivostjo, posluhom za različne ljudi ter nenavadne ideje naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne.

Zaupali so nam že

Ponosni smo, da so nam pri različnih svetovalnih projektih, usposabljanjih ter poslovnem coachingu zaupala že številna podjetja in posamezniki.

Agilia reference: Vzajemna, GZS-Gospodarksa zbornica Slovenije, AJPES, DM, Ministrstvo za finance, Štajerska gospodarka zbornica, Gorenjska banka, Center Korak, ARS Pharmae, GZDBK-Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine, JEKO, Dom upokojencev Idrija, SRIPT, Šolski center Novo mesto, Hidria, PoliDent, KGZ Sloga Kranj, Finskatt, SIJ Ccroni
Agilia reference: Agitavit, JAZMP, Triglav RE, Helios, Šola za ravnatelje, Rotary klub Kranj, KN knowledge centre, Hidria, Compland, Rotis, Komunala Sevnica, Summit Leasing, Metronik, Komunala Novo mesto, Patentna pisarna, Razvojni center Novo mesto, Roletarstvo Medle, Tobačna Ljubljana, CPI-Center RS za poklicno izobraževanje, DOMEL, ZZZS

Sodelovanje z Agilio smo sprva vzpostavili za pripravo strategije v okviru projekta ASI.

Svetovanje je bilo opravljeno profesionalno in v dogovorjenih rokih. Upoštevana so bila vsa naša izhodišča, hkrati pa smo dobili veliko dobrih idej in pobud za izboljšave na podlagi predhodno opravljene meritve organizacijske klime.

Tako smo se odločili, da nadaljujemo sodelovanje tudi s projektom »Uvajanje in izvajanje obdobnih razgovorov s sodelavci za dvig motivacije.

Sodelovanje smo razširili tudi na področje izobraževanj.

Delavnice s področja nevrolingvistike so nam odprla nove poglede na sebe in dale osnovo za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s sodelavci in zasebno.

S takšnimi znanji uspešno zmanjšujemo stres in večamo zadovoljstvo sodelavcev.«

Marjana Golmajer Zima

direktorica, Patentna pisarna d.o.o.

Specifični časi, delo v službi pomoči z ranljivo skupino  uporabnikov s pridobljeno možgansko poškodbo, terjata nenehno strokovno učenje in osebnostno rast.

Z Agilio smo se dotaknili  procesov, ki so stalnica in nikoli dokončana zgodba. Vedno je prostor za izboljšave v komunikaciji, razumevanju sodelavca in uporabnika in nenazadnje samega sebe.

Temperamentni, strokovni in dinamični predavateljici sta nas popeljali skozi proces učenja z uravnoteženimi pristopi teoretičnih vsebin in delavnic. Delo je potekalo v skupini, dodana vrednost pa je v tem, da ima vsak udeleženec možnost in dovolj »prostora«, da pogleda vase in aktivira vse tisto, kar ima dobrega v sebi in aktivira veščine in razvija kompetence.

Ure, ki kljub intenzivnosti, ne izčrpajo, temveč napolnijo in si preprosto želiš še nadaljevati.

Mateja Korošec

direktorica, Center KORAK Kranj

Razvojni pogovori in »nova« realnost je tema, ki je še kako aktualna v trenutni situaciji. S pomočjo gospe Janje in gospe Špele smo vodje na Vzajemni prejeli veliko novih načinov in veščin kako ohranjati zavzetost zaposlenih, vzpostavljati medsebojno zaupanje med sodelavcem in vodjo ter kako na učinkovit način spremljati realizacijo ciljev posameznika.

S kombinacijo praktičnih nasvetov in takojšnjim reševanjem konkretnih izzivov, ki sta jih predstavili, smo novosti že takoj vpeljali v naše razvojne pogovore.

Vsekakor zelo dobra nadgradnja za opravljanje pogovorov na prilagojen, oddaljen način”

Marjana Frantar

direktorica kadrovske službe, Vzajemna, d.v.z.

Prizadevamo si, da v ekipi poslušamo, spoštujemo in upoštevamo mnenje vseh zaposlenih in da je naša komunikacija odprta, dvosmerna. Ne skoparimo s pohvalami in smo obzirni pri kritikah. Vseeno pa se zavedamo, da lahko še bolje izkoristimo potencial vsakega posameznika in da se stresnim situacijam ne da popolnoma izogniti.

Zato smo izbrali Agilio, da je za nas izvedla delavnice na teme komuniciranja in kreativnega razmišljanja. Zdaj s pridom izkoriščamo pridobljene nove veščine. Še bolje smo spoznali sami sebe in sodelavce, predvsem pa na praktičnih primerih ugotovili, kako različnost bogati naše razmišljanje, ideje in rešitve.

Delavnice so bile zares zanimive, pridobljeno znanje pa zelo uporabno pri vsakdanjem delu s sodelavci, strankami ali pri snovanju novih idej.
Izjemni predavateljici, Špela in Janja, sta pri usvajanju veščin komuniciranja in kreativnega razmišljanja pika na i super izobraževanjem.
Z Agilio bomo zagotovo še sodelovali.”

Marko Domazet

direktor, ARS PHARMAE, d.o.o.

Biti vodja je največkrat položaj, ki je povezan z močjo, vendar je hkrati povezan z odgovornostjo in zavezanostjo. Hitro lahko vodenje postane resno breme, v kolikor se posameznik ne zna spopasti s težavami, ki se mu pojavljajo na poti.

Individualni coaching je dejansko nekaj, kar je posamezniku v pomoč, da doseže želene spremembe pri sebi, ustvari novo okolje, spoznava nove vzorce razmišljanja in delovanja. Nudi nov, boljši vpogled v lasten način vodenja in hkrati te neprestano spodbuja k iskanju boljših rešitev.

Osebno mi je pridobljeno znanje zelo pomagalo pri izboljšavi komunikacije in organizaciji dela znotraj tima, prav tako pa v privatnem življenju. Rezultati dela s Špelo so bili vidni že po parih srečanjih. Resnično se veselim nadaljevanja….

Dejan Nojić, dipl.zn.

Vodja zdravstvene službe, Center Korak Kranj

Kot mlada vodja brez izkušenj na področju vodenja sem se odločila, da se na novo delovno mesto dobro pripravim.

Boljše odločitve kakor individualni coaching s Špelo Munih Stanič v podjetju Agilia ne bi mogla sprejeti, saj so mi vse vsebine zelo pomagale k temeljitem reševanju konfliktov, dobri komunikaciji in vzpostavitvi dobrega timskega duha v delovni enoti. Učenje načinov dobrega vodenja na praktičnih primerih v mojem delovnem okolju in individualni pristop pri podajanju vsebin je pripomoglo h hitremu in kvalitetnemu učenju in razvijanju vodstvenih kompetenc.

Dejstvo, da se dober vodja ne rodiš, ampak dober vodja postaneš s trudom in nenehno osebnostno rastjo zato so pogosta kvalitetna izobraževanja v takšni obliki zelo pomembna.“

Katja Murnc

Kontaktirajte nas za izvedbo projekta meritve

AGILIA_Merjenje organizacijske kulture, klime, zavzetosti in psihološke varnosti

Kontaktirajte nas za podrobnejšo predstavitev

Želite več informacij?

Kontaktirajte nas in z veseljem vam odgovorimo na vaša vprašanja.

Lahko vam posredujemo podrobnejšo razlago meritev, znanstvena ozadja, predlog terminskega plana izvedbe projekta ter druge podrobnosti. Svetujemo vam tudi o izvedbi merjenja pri zaposlenih brez lastnega računalnika.

Veselimo se vašega odziva.

Pišite nam na: agilia@aglia.si